کورتاژ مطبی

برای نمونه‌برداری از آندومتر جهت تشخیص سرطان رحم است (مشابه به کورتاژ تشخیصی در بیمارستان).

کورتاژ